Privacy Verklaring

Al meer dan 10 jaar bemiddelt UDMS tussen klanten van UDMS omtrent het uitwisselen van bestanden. Deze bestanden kunnen persoonsgegevens bevatten. Vanwege het belang van de privacy gaat UDMS zeer zorgvuldig om met deze bestanden. Het uitwisselen van data vereist vanzelfsprekend het monitoren en naleven van alle actuele wettelijke regels en gedragscodes rondom privacy en beveiliging.
In het kader van de bemiddeling ontvangt UDMS bestanden zodat deze voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de klanten van UDMS kunnen worden verwerkt. Hiervoor worden de bestanden kort opgeslagen in het systeem van UDMS. Na verstrekking worden de bestanden weer verwijderd. UDMS heeft behoudens het bestand met de eigen klanten van UDMS verder geen persoonsgegevens in beheer.

Beveiliging
UDMS hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen met als doel ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking alsmede misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging van bestanden met persoonsgegevens te voorkomen.
In het kader van Privacy en Security verstuurt en ontvangt UDMS geen data per email. Hiervoor gebruikt UDMS altijd een beveiligde online transfer omgeving.

Rechten
UDMS helpt (goede doelen) organisaties aan het werven van nieuwe donateurs of klanten. Indien organisaties uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u een aantal rechten. Deze rechten worden hierna nader toegelicht.
Er is de mogelijkheid om u af te melden. U kunt dit doen door de betreffende mailing aan UDMS op te sturen met als vermelding: ‘afmelden’. Of U kunt zichzelf afmelden bij de door UDMS opgegeven website.

Recht van inzage
U kunt aangeven dat u inzage wilt in welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie
Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van onze leveranciers. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u dit aan ons doorgeven als ook verzoeken om uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Klachten
Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar natuurlijk vragen wij u in eerste instantie om contact op te nemen met een medewerker van UDMS.
Persoonsgegevens
UDMS verwerkt zelf geen persoonsgegevens. Wel is het zo dat UDMS deze gegevens ontvangt van derden via beveiligde transfers en deze bestanden zelf niet opent.
Dit zijn de mogelijke persoonsgegevens:
• (indien van toepassing) organisatie
• voorletters, voor- en achternaam;
• geslacht;
• geboortedatum;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• (indien van toepassing) e-mailadres;
• (indien van toepassing) donatiegeschiedenis;
• campagne registratie (onder meer: herkomst van adres)

Doelen
UDMS verwerkt uw gegevens opdat relaties van UDMS, zoals goede doelen, u kunnen informeren over hun werken en om u te benaderen over mogelijkheden om donateur worden. Dit kan telefonisch, per post, per sms of per e-mail plaatsvinden. Daarnaast kunnen de relaties van UDMS uw gegevens verwerken om tot data-analyses te komen en zo de doelmatigheid van hun inspanningen voor voorlichting of werving te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is een statistische voorspelling met betrekking tot uw bereikbaarheid of de mate van kans dat u donateur wilt worden. UDMS voert deze verwerkingen uit in het kader van haar gerechtvaardigde, commerciële belang. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen.

Maakt u bezwaar tegen verwerking, dan zal UDMS de daarvoor benodigde persoonsgegevens opnemen in het uitsluitbestand van UDMS, om daarmee uitvoering te kunnen geven aan uw bezwaar tegen de verwerking, tegen de uitlevering van uw persoonsgegevens middels UDMS.

Bewaartermijnen
UDMS bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomsten. Richtsnoer hierbij is dat de overeenkomsten in een termijn van negen maanden worden afgerond. Hierop is het uitsluitbestand een uitzondering, deze gegevens worden voor een periode van vijf jaar opgenomen. Daarbij is UDMS gebonden aan de bewaartermijnen conform AWB 52.

Verwerkers
Om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners.

UDMS kan verwerkers inschakelen voor het verwerken van uw gegevens. UDMS borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. Het is mogelijk dat deze verwerkers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. UDMS draagt er steeds zorg voor dat bij een dergelijke doorgifte naar een derde land sprake is van passende waarborgen in de vorm van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Contact
U kunt UDMS bereiken via onze website https://udms.nl/contact/ of op telefoonnummer 023 5175740

Wijzigingen
United Direct Marketing Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zal United Direct Marketing Services tevens kenbaar maken via de website www.udms.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Werkwijze omgang met persoonsgegevens op basis van toestemming
Alle handelingen die UDMS doet met persoonsgegevens, zijn op basis van afspraken die gemaakt zijn tussen het de relaties van UDMS en UDMS.

Privacywetgeving
Op de verwerking van persoonsgegevens door UDMS is de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van toepassing.

Samenwerking met listbrokers
UDMS werkt samen met listbrokers. Deze partijen hebben de adresbestanden die zij van onze klanten – volgens afspraak – aanbieden nooit zelf in bezit.
Deze listbrokers bemiddelen slechts tussen de verschillende partijen in de markt, zoals dit is toegestaan volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Website

Wanneer u onze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Wij gebruiken hiervoor technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Print Friendly, PDF & Email