Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden campagnes UDMS

 

UDMS – de algemene voorwaarden voor levering van adressenbestanden huur/ruil
Voor deze overeenkomst gelden de onderstaande voorwaarden betreffende de verhuur van het bestand van de bestandseigenaar. United Direct
Marketing Services (“UDMS”) is de exclusieve listmanager van de bestandseigenaar en handelt als exclusieve vertegenwoordiger van de
eigenaar bij deze overeenkomst. Deze voorwaarden gelden voor de verhuur en ruil van enige en alle vormen waarin bestanden met namen en
adressen van personen kunnen worden geleverd.

1. Gebruik van adressenmateriaal

1.1 De geleverde adressen mogen door de mailer uitsluitend éénmalig, op de afgesproken maildatum, worden aangewend voor de tevoren
bekend gemaakte direct mail actie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met de bestandseigenaar.
1.2 De mailer zal voor het verkrijgen van toestemming van het bestand een kopie van het te gebruiken materiaal voorleggen en de
maildatum bekend maken.
1.3 Het bestand zal door de mailer voorts niet gebruikt worden voor telemarketing doeleinden, inclusief nabellen van een mailing,
persoonlijk bezoek en/of enig ander contact anders dan door de bestandseigenaar vooraf goedgekeurd is.
1.4 Het gebruik van de adressen van het ter beschikking gestelde bestand zal door de mailer niet in strijd zijn met de Nederlandse
wetgeving en de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) worden gebruikt.

2. Het bestand

2.1 De mailer verklaart hierbij dat het geleverde adressenbestand uniek is en op geen enkelen wijze kan worden samengesteld uit
gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het adressenbestand het exclusieve eigendom is van de
bestandseigenaar en dat altijd zal blijven.
2.2 De mailer is zich ervan bewust dat het bestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat van de bestandseigenaar. De geleverde
adressen zullen niet door de mailer worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de mailer, noch
worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden.
2.3 Het bestand mag alleen behandeld worden door een erkend, onafhankelijk computer service bureau en/of mailhuis, tenzij anders is
overeengekomen of vastgelegd. Op verzoek van UDMS dienen de behandelende partijen (computer service bureau, mailhuis,
lettershop) bekend gemaakt te worden.
2.4 De mailer zal in de mailing op geen enkele wijze refereren aan de bron van het adressenbestand, noch de bestandseigenaar
identificeren, behalve als de mailer na gebruik van het bestand wordt benaderd door een persoon uit het bestand met het verzoek om
de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is de mailer verplicht de naam van de bestandseigenaar ogenblikkelijk te
vermelden.
2.5 Klachten en/of opmerkingen van personen over het ter beschikking stellen van zijn of haar naam en adres door de bestandseigenaar
voor de overeengekomen mailing zullen door de mailer binnen een week schriftelijk aan UDMS worden gemeld met
vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen.
2.6 Retouren op de overeengekomen direct mail actie veroorzaakt door verhuizing of overlijden van personen voorkomend in het bestand,
dienen binnen drie weken na de maildatum door de mailer schriftelijk aan UDMS te worden gemeld.
2.7 De namen en adressen van personen uit het bestand welke positief op de overeengekomen direct mail actie hebben gerespondeerd
mogen door de mailer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt.
2.8 De mailer verklaart dat hij geen recht heeft op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van de bestandseigenaar of
van enige producten of diensten van de bestandseigenaar, in welke vorm dan ook.
2.9 De mailer gaat ermee akkoord dat schending van de in deze overeenkomst bepaalde voorwaarden de bestandseigenaar
onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaart aan de bestandseigenaar een
schadevergoeding- en niet een boete –te betalen van tenminste vijfentwintigduizend Euro (€ 25.000,-) per schending, te vorderen door
de bestandseigenaar. Het betalen van enige schadevergoeding ontneemt de bestandseigenaar overigens niet het recht om ook nog op
enige andere, door de bestandseigenaar te bepalen wijze, schade te verhalen en/of een boete betaling te eisen.
2.10 De bestandseigenaar of UDMS heeft het recht de uitvoering van de levering van het bestand te staken als tijdens de uitvoering blijkt
dat de mailer in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde. Alsdan is de bestandseigenaar of UDMS gerechtigd de
gemaakte kosten in rekening te brengen en is de bestandseigenaar noch UDMS op geen enkele wijze schadeplichtig.

3. Controle adressen

3.1 De mailer gaat ermee akkoord dat aan het gehuurde adressenbestand controleadressen zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of
ontoelaatbaar gebruik te herkennen.

4. Mailer’s mail bestand

4.1 De mailer gaat ermee akkoord dat wanneer er sprake is van een adressenruil, het adressenbestand van de mailer beschikbaar zal zijn
voor de bestandseigenaar op gelijkwaardige voorwaarden voor het gebruik door de bestandseigenaar voor de promotie van zijn
programma.

5. Betaling en annulering

5.1 De mailer of zijn vertegenwoordiger verklaren de factuur van UDMS volledig te betalen, binnen twee weken na de factuurdatum.
Wanneer de mailer en/of de broker een nieuwe klant is van UDMS, dan zullen alle bestanden onder vooruitbetaling worden geleverd.
Facturen zullen worden gemaakt en verzonden door UDMS naar de broker, bureau of mailer.
5.2 De betalingsvoorwaarden van de mailer of diens vertegenwoordiger, in welke hoedanigheid dan ook, zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk, voorafgaand aan de levering van het bestand, overeengekomen.
5.3 Afrekenen op netto basis van adressen, al dan niet met een bepaald minimum, is alleen mogelijk indien tevoren overeengekomen en
onder voorbehoud van de bestandseigenaar. Daarbij geldt tevens dat het ontdubbelingsrapport van het computerservicebureau uiterlijk
zes weken na de levering van het bestand in het bezit is van UDMS.
5.4 Indien de mailer of diens vertegenwoordiger, in welke hoedanigheid dan ook, na een definitieve bestelling de opdracht alsnog
annuleert, dan zijn alle reeds gemaakte kosten voor rekening van de mailer.

6. Vrijwaring

6.1 De mailer verklaart dat de bestandseigenaar en UDMS gevrijwaard zijn van, en door hem beschermd en verdedigd wordt tegen enige
en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van het gebruik van het adressenbestand door de mailer.

7. Toepasselijk recht

7.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

 

 

Print Friendly, PDF & Email